Atelier voor Psychoanalyse
 
 
 
Situering
 

Het Atelier voor Psychoanalyse kent ondertussen al een hele geschiedenis binnen het Gezelschap.

Vooreerst was er het Atelier voor Psychoanalyse: een groep leden van het Gezelschap, die zich telkens voor één jaar engageerden, kwamen een aantal avonden samen. Startpunt was een vraag of probleem uit de eigen klinische praktijk. Dit klinisch probleem werd daarbij gekruist met een theoretische tekst, teneinde vanuit die wisselwerking de discussie aan te gaan. Doorheen de discussie in de groep konden fundamentele vraagstukken met betrekking tot de psychoanalyse bewerkt worden, waarbij dit voorbij het niveau van de loutere controle of supervisie werd getild.

Daarna startten we een nieuw experiment: een interne karteldag – eveneens gecentreerd rond de vraag van de analytische positie en het verlangen van de analyticus. Later werden de interne karteldagen gecentreerd rond andere vragen. Vragen die telkens iets proberen te raken over het binnen en buiten, over het wezenlijke van een psychoanalytische vereniging, over een interne en een externe verhouding. De werkwijze was evenwel anders: er werd gewerkt in kartels, met als plus-uns analytici van andere verenigingen.

Twee experimenten, telkens met een gelijksoortige finaliteit. We zoeken rond een modaliteit, manier, instrument om het vraagstuk van de analytische positie te bevragen. Een systematisch zoeken, bevragen én daadwerkelijk beproeven op welke manier deze kwestie binnen onze vereniging aan de orde kan gesteld worden.
Met andere woorden: hoe daar rond met anderen aan het werk gaan, voorbij de beslotenheid van de eigen kuur of controle? Dit vraagstuk ontplooit zich in diverse richtingen. Wat brengt iemand er toe deze positie al dan niet in te nemen of te willen innemen? Op welke manier neemt men deze positie concreet in, en wat zijn daarvan de implicaties voor analysant en analyticus? Wat is de plaats in deze kwestie van het verlangen van de analyticus? Is er een mogelijkheid om daar iets over te zeggen, eventueel zelfs te komen tot een oordeel? Wat is in dit alles de rol en het statuut van de “enkele anderen” die Lacan wezenlijk achtte? Wat is daarbij de plaats van de diverse psychoanalytische ‘groepsformaties’: vereniging, kartel, commissie, procedure van de passe, …?

Het Atelier voor Psychoanalyse blijft binnen het geëxperimenteer behouden als naamgeving: het benoemt de collegiale ruimte die statutair werd aangewezen als de plek waar de fundamentele vragen met betrekking tot de psychoanalyse in ons Gezelschap bewerkt kunnen worden. Fundamenteler, want indicatie van een verlangen, is bovendien dat het toch reeds enkele jaren op rij zijn spoor trekt.

 
 
Het Atelier voor Psychoanalyse 2016-2017
 
Enkel het thema waarrond het Atelier zich dit jaar zal ontspinnen ligt reeds vast, namelijk 'het subject vs. object van de psychoanalyse'
Meer inhoudelijke en praktische info volgt.
 
 
Argument en archief
 
Op volgende pagina vind je het archief van de voorbije werkjaren!
Alsook een uitgebreid argument aangaande het Atelier voor Psychoanalyse.
 
aangepast op 11/10/2016

 

 
end_page